Eligibility

 • वयोमर्यादा
  • पोलिस शिपाई
   • अराखीव (खुला) : १८ ते २८
   • मागासवर्गीय : १८ ते ३३
  • एस.आर.पी. पोलिस शिपाई
   • अराखीव (खुला) : १८ ते २५
   • मागासवर्गीय : १८ ते ३०
  • पोलिस शिपाई (चालक)
   • अराखीव (खुला) : १९ ते २८
   • मागासवर्गीय : १९ ते ३३
  • पोलिस (बॅन्डसमन)
   • अराखीव (खुला) : १८ ते २८
   • मागासवर्गीय : १८ ते ३३
 • शैक्षणिक अहर्ता
  • बारावी उत्तीर्ण किंवा समकक्ष किंवा (बँडपथकसाठी १० वी उत्तीर्ण)
 • शारीरिक मोजमापे/अहर्ता
  • पोलिस शिपाई
   • पुरुष
    • ऊंची : १६५ सें.मी.(अनवाणी)(कमीत कमी)
    • छाती : न फुगविता ७९ सें.मी. (फुगविण्याची क्षमता किमान ५ सें.मी. आवश्यक)
   • महिला
    • ऊंची : १५५ सें.मी.(अनवाणी)(कमीत कमी)
  • पोलिस शिपाई (चालक)
   • पुरुष
    • ऊंची : १६५ सें.मी.(अनवाणी)(कमीत कमी)
    • छाती : न फुगविता ७९ सें.मी. (फुगविण्याची क्षमता किमान ५ सें.मी. आवश्यक)
   • महिला
    • ऊंची : १५८ सें.मी.(अनवाणी)(कमीत कमी)
  • एस.आर.पी. पोलिस शिपाई
   • फक्त पुरुष
    • ऊंची : १६८ सें.मी.(अनवाणी)(कमीत कमी)
    • छाती : न फुगविता ७९ सें.मी. (फुगविण्याची क्षमता किमान ५ सें.मी. आवश्यक)
  • पोलिस (बॅन्डसमन)
   • फक्त पुरुष
    • ऊंची : १६३ सें.मी.(अनवाणी)(कमीत कमी)
    • छाती : न फुगविता ७९ सें.मी. (फुगविण्याची क्षमता किमान ५ सें.मी. आवश्यक)